Fraugde Kirkegård

Kirkegården ejes af Fraugde Kirke og bestyres af Fraugde Menighedsråd.

Erhvervelse af gravsted
Henvendelse om erhvervelse af gravsted og om nedsættelse af kiste eller urne, sker til graveren. Hvis vedligeholdelse af gravstedet ønskes skal dette også aftales med graveren.
Dette gælder også evt. grandækning og plantning af forårs- og sommerblomster. Betalingen sker efter gældende takst oplyst i Hjallese Provstis regulativ. Se prisliste.

    

Fornyelse af gravsted
Fredningstiden (den tid en grav skal ligge urørt) er for en kistegrav 25 år og for et urnested 10 år. Ønske om fornyelse af gravstedet efter fredningstidens udløb vil blive imødekommet – dog min. 5 år, medmindre en nedlæggelse eller reguleringsplan for kirkegården er til
hinder for dette. Dette gælder ikke urnegravpladser på Fællegraven. Betaling sker efter gældende takst oplyst i Hjallese Provstis regulativ. Se prisliste.

 

Nedlæggelse af gravsted
Når fredningstiden er udløbet, giver graveren besked pr. brev eller mail. Der vil blive tilbudt at forlænge fredningstiden min 5 år. Det er altid op til gravstedsejer/pårørende om gravstedet skal forlænges. Hvis vedligeholdelse af gravstedet ønskes, skal denne aftale også oprettes. Dette gælder også grandækning og plantning af forårs- og sommerblomster. Ved nedlæggelse af gravstedet, betragtes dette som bestilt arbejde, og betaling sker efter gældende takst oplyst i Hjallese Provstis regulativ. Se prisliste.

      

Reservering af gravsted
Det er muligt at reservere et gravsted dog for min. 5 år. Betaling sker efter gældende takst oplyst i Hjallese Provstis regulativ. Se prisliste.

     

Grandækning og plantning af forårs- og sommerblomster

      

Gravstedsejer har mulighed for at tilkøbe grandækning af gravstedet inden jul. Plantning af forårs- og sommerblomster sker, når årstiden og temperaturen er passende. Disse ydelser skal aftales med graveren. Ydelserne afregnes med den af provstiudvalget fastsatte takst.
Afregningen for denne ydelse kan ske årligt, eller der kan oprettes et legat på min. 5 år. Se prisliste.

     

På Fraugde Kirkegård findes der forskellige gravstedformer:


Traditionelt gravsted

       

I såvel den ældste del omkring kirken, som i den nyere del mod vest udenfor den gamle kirkemur, findes de traditionelle gravsteder med hæk og gravminder, beregnet for kistebegravelse, urnenedsættelse eller en kombination af begge dele. Her har man mulighed for selv at sætte sit personlige præg på gravstedet ved valg af gravsten og beplantning. Gravstedernes størrelse varierer. Gravstedet kan indeholde så mange
gravpladser, som man har behov for.

 

Traditionelt urnegravsted

    

Gravsted med hæk og gravminde, der kun kan anvendes til urnenedsættelse. Et traditionelt urnegravsted kan indeholde to urner. Her har man mulighed for selv at sætte sit personlige præg på gravstedet ved valg af gravsten og beplantning.

 

Den nyere del af kirkegården indeholder desuden andre gravstedsformer:


Fællesplænen (UK)

   

Størrelsen af en gravplads for en urne er 50 x 50 cm. Kirkegårdens regler bestemmer, hvor i plænen nedsættelsen af urnen finder sted. Der føres protokol over nedsættelserne.
Plænen må ikke beplantes. Buketter, kranse, lys m.m. henvises til pladsen omkring gravmindet, der er rejst for fællesgraven. Fornyelse af gravpladsen kan ikke foretages. Se prisliste.

     

Skråningen (CA)

     

Skråningen er indrettet til urnegravplads i plæne. Med ret til nedlæggelse af matsleben stenplade str. 50 x 40 cm, hvor teksten er indgraveret på langs af stenen. Stenen nedlægges af kirkegårdens personale. Buketter må kun sættes i en særlig vase, som kun kan erhverves ved henvendelse til graveren. Kirkegårdens personale sørger for at vasen bliver sat på gravstedet.

Yderligere pyntning henvises til den fælles blomsterplads. Kirkegårdens personale ser sig nødsaget til at flytte yderligere pynt.
Arealet er inddelt i gravsteder på hver 100 x 100 cm. Se prisliste.

 

Bøgehaven (CU)

      

Bøgehaven er indrettet som urnegravplads, hvor samtlige gravsteder er af størrelsen 100 x 150 cm og med følgende regler for området:


Række 1, 2, 3 og 4:

       

Indrettet med ret til nedsættelse af gravminde i størrelse 50 x 50 cm i plæne. Der er mulighed for en særlig vase, som kun kan erhverves ved henvendelse til graveren. Omkring sten og evt. vase er græs, som kirkegårdens personale passer. Se prisliste.

   

Række 5, 6 og 7 samt række 12:

 

Her kan afgrænses til siderne og mod græsgangen af brosten. Gravstedet kan anlægges efter eget ønske og med et gravminde på max. 50 x 50 cm. Gravstedsejer kan lave en aftale med graveren om renholdelse, granpyntning og plantning af forår- og sommerblomster.
Ydelserne afregnes med den af provstiudvalget fastsatte takst.
Vedligeholdelse af gravstederne påhviler gravstedsejeren. Det kræver et besøg på kirkegården med ca. 3 ugers mellemrum i sommerhalvåret. Vedligeholdelsen kan til enhver tid overlades til kirkegården mod betaling. Man kan vælge mellem en årlig faktura, eller der kan betales forud for en længere årrække, f.eks. fredningstiden. Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber. Se prisliste.

     

Række 8, 9, 10 og 11:

 

Her kan kun nedlægges gravminde på max 50x50 cm. Gravmindet sættes i et bed med lave bunddækkende planter, uden markering af skellinje. Der må hverken lægges buketter m.m. eller plantes blomster. Se prisliste.

 

Række 13,14 og 15: 
Her må kun nedlægges stenplade i størrelsen 50 x 40 cm med navnet indgraveret på langs med stenen. Stenen nedlægges i niveau af kirkegårdens personale. Buketter må kun sættes i en særlig vase, som kun kan erhverves ved henvendelse til graveren. Kirkegårdens
personale sørger for at vasen bliver sat på gravstedet. Se prisliste.

       

Kirsebærlunden (FK)

       

Her er indrettet til kistebegravelse, urnenedsættelse eller en kombination af begge dele i plænen, med ret til nedlæggelse af en matsleben stenplade på 50 x 40 cm for hvert enkelt gravsted og 60 x 40 cm for dobbelt gravsteder. Teksten på stenpladen skal indgraveres på
langs af stenen. Stenen nedlægges i niveau af kirkegårdens personale. Buketter må kun sættes i en særlig vase, som kun kan erhverves ved henvendelse til graveren. Kirkegårdens personale sørger for, at vasen bliver sat på gravstedet.
Yderligere pyntning henvises til den fælles blomsterplads. Kirkegårdens personale ser sig nødsaget til at flytte yderligere pynt.

     

Fraugde Kirkegård – et fælles ansvar
Fraugde Menighedsråd ønsker som bestyrere af Fraugde Kirkegård, at den skal fremstå som en smuk og fredfyldt mindelund, både for kirkegårdens brugere og gæster.
Kirkegårdens graver og øvrige personale arbejder på, at helhedsindtrykket af kirkegårdens forskellige rum tilgodeses gennem dagligt vedligehold og ved at hjælpe gravstedejere med råd og praktisk hjælp.
Vi er klar over, at det ofte er et følsomt område, da man jo kommer til gravstederne med sorg i sinde. Mange føler trang til at sætte ikke alene blomster, men også lys og andre ”mindeting” på gravene. Det er menighedsrådets opfattelse, at gravpladspynt og anvendelse af lys på gravstederne kan tilgodeses i det omfang, at det har en æstetisk udformning og der anvendes en hensigtsmæssig lyskilde af levende lys.
Vigtigt er det, at gravpladspynten kan indpasses i kirkegårdsmiljøet og ikke forstyrrer helhedsindtrykket.