Allerup Kirkegård

Kirkegården ejes af Allerup Kirke og bestyres af Allerup Menighedsråd.

   

Erhvervelse af gravsted
Henvendelse om erhvervelse af gravsted og om nedsættelse af kiste eller urne, sker til graveren. Hvis vedligeholdelse af gravstedet ønskes, skal dette også aftales med graveren.
Dette gælder også evt. grandækning og plantning af forårs- og sommerblomster. Betalingen sker efter gældende takst oplyst i Hjallese Provstis regulativ. Se prisliste.

 

Fornyelse af gravsted
Fredningstiden (den tid en grav skal ligge urørt) er for en kistegrav 25 år og for et urnested 10 år. Ønske om fornyelse af gravstedet efter fredningstidens udløb vil blive imødekommet – dog min. 5 år, medmindre en nedlæggelse eller reguleringsplan for kirkegården er til hinder for dette. Dette gælder ikke urnegravpladser på Fællesgraven. Betaling sker efter gældende takst oplyst i Hjallese Provstis regulativ. Se prisliste.

   

Nedlæggelse af gravsted
Når fredningstiden er udløbet, giver graveren besked pr. brev eller mail. Der vil blive tilbudt at forlænge fredningstiden min. 5 år. Det er altid op til gravstedsejer/pårørende, om gravstedet skal forlænges. Hvis vedligeholdelse af gravstedet ønskes, skal denne aftale også oprettes. Dette gælder også grandækning og plantning af forårs- og sommerblomster. Ved nedlæggelse af gravstedet, betragtes dette som bestilt arbejde, og betaling sker efter
gældende takst oplyst i Hjallese Provstis regulativ
. Se prisliste.

             

Reservering af gravsted
Det er muligt at reservere et gravsted dog for min. 5 år. Betaling sker efter gældende takst oplyst i Hjallese Provstis regulativ. Se prisliste.

              

Grandækning og plantning af forårs- og sommerblomster

   

Gravstedsejer har mulighed for at tilkøbe grandækning af gravstedet inden jul. Plantning af forårs- og sommerblomster sker, når årstiden og temperaturen er passende. Disse ydelser skal aftales med graveren. Ydelserne afregnes med provstiudvalgets fastsatte takst.
Afregningen for denne ydelse kan ske årligt eller der kan oprettes et legat på min. 5 år. Se prisliste.

           

På Allerup Kirkegård findes der forskellige gravstedformer:

 

Traditionelt gravsted

   

Rundt om kirken findes de traditionelle gravsteder med hæk og gravminder, beregnet for kistebegravelse, urnenedsættelse eller en kombination af begge dele. Her har man mulighed for selv at sætte sit personlige præg på gravstedet ved valg af gravsten og beplantning.
Hæk plantes og vedligeholdes af kirkegårdens personale.


Traditionelt urnegravsted

 

Gravsted med hæk og gravminde, der kun kan anvendes til urnenedsættelse. Her har man mulighed for selv at sætte sit personlige præg på gravstedet ved valg af gravsten og beplantning.
Hæk plantes og vedligeholdes af kirkegårdens personale.

 

Fællesplænen anonym (FA)

    

Størrelsen af en gravplads for en urne er 50 x 50 cm. Kirkegårdens regler bestemmer, hvor i plænen nedsættelsen af urnen finder sted. Der føres protokol over nedsættelserne.
Plænen må ikke beplantes. Buketter, kranse, lys m.m. henvises til pladsen omkring gravmindet, der er rejst for fællesgraven. Fornyelse af gravpladsen kan ikke foretages.

 

Plænen for urner

     

Her er indrettet til urnenedsættelse i plænen, med ret til nedlæggelse af en stenplade på 40 x 40 cm for enkelt gravsteder og 60 x 40 cm for dobbelt gravsteder. Teksten på stenpladen skal indgraveres på langs af stenen. Stenen nedlægges i niveau og foretages af kirkegårdens personale. Buketter må kun sættes i en særlig vase, som kun kan erhverves ved henvendelse til graveren. Kirkegårdens personale sørger for at vasen bliver sat på
gravstedet.
Kirkegårdens personale ser sig nødsaget til at flytte yderligere pynt.
Hver enkelt gravplads måler 100 x 100 cm.

 

Plænen for kister

     

Her er indrettet til kistebegravelse, urnenedsættelse eller en kombination af begge dele i plænen, med ret til nedlæggelse af en stenplade på 40 x 40 cm for enkeltgravsteder og 60 x 40 cm for dobbeltgravsteder. Teksten på stenpladen skal indgraveres på langs af stenen. Stenen nedlægges i niveau og foretages af kirkegårdens personale. Buketter må kun sættes i en særlig vase, som kun kan erhverves ved henvendelse til graveren. Kirkegårdens
personale sørger for, at vasen bliver sat på gravstedet.
Kirkegårdens personale ser sig nødsaget til at flytte yderligere pynt.
Hver enkelt gravplads måler 250 x 150 cm.

      

Allerup Kirkegård – et fælles ansvar
Allerup Menighedsråd ønsker som bestyrere af Allerup Kirkegård, at den skal fremstå som en smuk og fredfyldt mindelund, både for kirkegårdens brugere og gæster.
Kirkegårdens graver og øvrige personale arbejder på, at helhedsindtrykket af kirkegårdens forskellige rum tilgodeses gennem dagligt vedligehold og ved at hjælpe gravstedejere med råd og praktisk hjælp.
Vi er klar over, at det ofte er et følsomt område, da man jo kommer til gravstederne med sorg i sinde. Mange føler trang til at sætte ikke alene blomster, men også lys og andre ”mindeting” på gravene. Det er menighedsrådets opfattelse, at gravpladspynt og anvendelse af lys på gravstederne kan tilgodeses i det omfang, at det har en æstetisk udformning, og der anvendes en hensigtsmæssig lyskilde af levende lys.
Vigtigt er det, at gravpladspynten kan indpasses i kirkegårdsmiljøet og ikke forstyrrer helhedsindtrykket.