Davinde Kirkegård

Kirkegården ejes af Davinde Kirke og bestyres af Davinde Menighedsråd.

  

Erhvervelse af gravsted
Henvendelse om erhvervelse af gravsted og om nedsættelse af kiste eller urne, sker til graveren. Hvis vedligeholdelse af gravstedet ønskes skal dette også aftales med graveren.
Dette gælder også evt. grandækning og plantning af forårs- og sommerblomster. Betalingen sker efter gældende takst oplyst i Hjallese Provstis regulativ. Se prisliste.

 

Fornyelse af gravsted
Fredningstiden (den tid en grav skal ligge urørt) er for en kistegrav 25 år og for et urnegrav 10 år. Ønske om fornyelse af gravstedet efter fredningstidens udløb vil blive imødekommet – dog min. 5 år, medmindre en nedlæggelse eller reguleringsplan for kirkegården er til
hinder for dette. Dette gælder ikke urnegravpladser på Fællegraven. Betaling sker efter gældende takst oplyst i Hjallese Provstis regulativ. Se prisliste.

   

Nedlæggelse af gravsted
Når fredningstiden er udløbet, giver graveren besked pr. brev eller mail. Der vil blive tilbudt at forlænge fredningstiden min 5 år. Det er altid op til gravstedsejer/pårørende om gravstedet skal forlænges. Hvis vedligeholdelse af gravstedet ønskes skal denne aftale også oprettes. Dette gælder også grandækning og plantning af forårs- og sommerblomster. Ved nedlæggelse af gravstedet, betragtes dette som bestilt arbejde, og betaling sker efter gældende takst oplyst i Hjallese Provstis regulativ. Se prisliste.

 

Reservering af gravsted
Det er muligt at reservere et gravsted dog for min. 5 år. Betaling sker efter gældende takst oplyst i Hjallese Provstis regulativ. Se prisliste.

 

Grandækning og plantning af forårs- og sommerblomster

Gravstedsejer har mulighed for at tilkøbe grandækning af gravstedet inden jul. Plantning af forårs- og sommerblomster sker når årstiden og temperaturen er passende. Disse ydelser skal aftales med graveren. Ydelserne afregnes med den af provstiudvalget fastsatte takst.
Afregningen for denne ydelse kan ske årligt eller der kan oprettes et legat på min. 5 år. Se prisliste.

 

På Davinde Kirkegård findes følgende gravstedformer:


Traditionelt gravsted

   

Rundt om kirken findes de traditionelle gravsteder med hæk og gravminder, beregnet for kistebegravelse, urnenedsættelse eller en kombination af begge dele. Gravstedernes størrelse varierer. Gravstedet kan indeholde så mange gravpladser, som man har behov for.
Her har man mulighed for selv at sætte sit personlige præg på gravstedet ved valg afgravsten og beplantning.
Hæk plantes og vedligeholdes af kirkegårdens personale.

 

Gravminder

Gravstedernes beplantning
Gravstederne kan indhegnes af levende hække, der plantes, vedligeholdes og klippes af kirkegårdens personale. Beplantningen på gravstederne må ved højde eller bredde ikke være til gene for andre gravsteder.
Hvor gravstederne udlægges som græsarealer, varetager kirkegårdens personale vedligeholdelsen.

 

Gravstedernes vedligeholdelse
Gravstedsejer har pligt til at sørge for at holde gravstedet i sømmelig stand, så det til enhver tid er kirkegården værdig. Det kræver et besøg på kirkegården med ca. 3 ugers mellemrum i sommerhalvåret. På kirkegården er der opstillet skraldespande til henholdsvis grønt affald og gråt affald. Der findes ligeledes rive og vandkande, som er til brug for renholdelse af gravsteder. Der vil være lukket for vandet i perioder med risiko for frost.

 

Renholdelse
Gravstedsejer kan lave en aftale med graveren om renholdelse. Aftalen indeholder fjernelse af ukrudt og visne blomster. Afregningen for denne ydelse skal ske årligt.

 

Legataftale
Gravstedsejer kan lave en legataftale med graveren om vedligeholdelse. Aftalen indeholder udover pleje og renhold desuden fornyelse af udgåede flerårige planter, beskæring af buske og træer, opretning efter jordsætning, supplering af perlegrus og rensning af gravminde.
Ydelserne afregnes med den af provstiudvalget fastsatte takst. Et legat tegnes for min. 5 år. Se prisliste.

 

Den nyere del af kirkegården indeholder desuden andre gravsteds former:

 

De ukendtes (FA)

   

Størrelsen af en gravplads for en urne er 50 x 50 cm. Kirkegårdens regler bestemmer, hvor i plænen nedsættelsen af urnen finder sted. Der føres protokol over nedsættelserne.
Plænen må ikke beplantes. Buketter, kranse, lys m.m. henvises til stenbelægningen omkring træet, der er plantet for fællesgraven. Fornyelse af gravpladsen kan ikke foretages.

 

Tjørnehaven (FT)

   

Tjørnehaven er indrettet til urnegravplads i plæne. Med ret til nedlæggelse af stenplade str. 50 x 50 cm, hvor navnet er indgraveret på langs af stenen. Stenen nedlægges i niveau af kirkegårdens personale. Buketter må kun sættes i en særlig vase, som kun kan erhverves ved henvendelse til graveren. Kirkegårdens personale sørger for at vasen bliver sat på gravstedet.
Kirkegårdens personale ser sig nødsaget til at flytte yderligere pynt.
Arealet er inddelt i gravsteder på hver 100 x 100 cm.

 

Rønnehaven (FK)

   

Her er indrettet til kistebegravelse, urnenedsættelse eller en kombination af begge dele i plænen, med ret til nedlæggelse af en stenplade på 50 x 50 cm for enkelt gravsteder og 60 x 50 cm for dobbelt gravsteder. Teksten på stenpladen skal indgraveres på langs af stenen.
Stenen nedlægges i niveau af kirkegårdens personale. Buketter må kun sættes i en særlig vase, som kun kan erhverves ved henvendelse til graveren. Kirkegårdens personale sørger for, at vasen bliver sat på gravstedet.
Kirkegårdens personale ser sig nødsaget til at flytte yderligere pynt.
Hver enkelt gravplads måler 250 x 150 cm.

 

Davinde Kirkegård – et fælles ansvar
Davinde Menighedsråd ønsker som bestyrere af Davinde Kirkegård, at den skal fremstå som en smuk og fredfyldt mindelund, både for kirkegårdens brugere og gæster.
Kirkegårdens graver og øvrige personale arbejder på, at helhedsindtrykket af kirkegårdens forskellige rum tilgodeses gennem jævnlig vedligeholdelse og ved at hjælpe gravstedejere med råd og praktisk hjælp.
Vi er klar over, at det ofte er et følsomt område, da man jo kommer til gravstederne med sorg i sinde. Mange føler trang til at sætte ikke alene blomster, men også lys og andre ”mindeting” på gravene. Det er menighedsrådets opfattelse, at gravpladspynt og anvendelse af lys på gravstederne kan tilgodeses i det omfang, at det har en æstetisk udformning, og der anvendes en hensigtsmæssig lyskilde af levende lys.
Vigtigt er det, at gravpladspynten kan indpasses i kirkegårdsmiljøet og ikke forstyrrer helhedsindtrykket.