Allerup Kirkegård

Allerup Kirkegård Allerup Kirkegård

 

 

 

Kirkegården ejes af Allerup kirke og bestyres af Allerup Menighedsråd.

Erhvervelse af gravsted

Henvendelse om erhvervelse af gravsted og om nedsættelse af kiste eller urne, sker til graveren. Hvis vedligeholdelse af gravstedet ønskes skal dette også aftales med graveren. Dette gælder også evt. grandækning og plantning af forårs- og sommerblomster. Betalingen sker efter gældende takst oplyst i Hjallese Provstis regulativ. Link til prisliste.

Fornyelse af gravsted

Fredningstiden (den tid en grav skal ligge urørt) er for en kistegrav 25 år og for et urnested 10 år. Ønske om fornyelse af gravstedet efter fredningstidens udløb vil blive imødekommet – dog min. 5 år, medmindre en nedlæggelse eller reguleringsplan for kirkegården er til hindrer for dette. Dette gælder ikke urnegravpladser på Fællegraven. Betaling sker efter gældende takst oplyst i Hjallese Provstis regulativ. Link til prisliste.

Nedlæggelse af gravsted

Når fredningstiden er udløbet, giver graveren besked pr. brev eller mail. Der vil blive tilbudt at forlænge fredningstiden min 5 år. Det er altid op til gravstedsejer/pårørende om gravstedet skal forlænges. Hvis vedligeholdelse af gravstedet ønskes skal denne aftale også oprettes. Dette gælder også grandækning og plantning af forårs- og sommerblomster. Ved nedlæggelse af gravstedet, betragtes dette som bestilt arbejde og betaling sker efter gældende takst oplyst i Hjallese Provstis regulativ. Link til prisliste.

Reservering af gravsted

Det er muligt at reservere et gravsted dog for min. 5 år. Betaling sker efter gældende takst oplyst i Hjallese Provstis regulativ. Link til prisliste.

Gravminder

Gravmindernes størrelse og opstilling må indordnes de lokale retningslinjer for de enkelte gravstedtyper.

Gravstedernes beplantning

Gravstederne kan indhegnes af levende hække, der plantes, vedligeholdes og klippes af kirkegårdens personale. Beplantningen på gravstederne må ved højde eller bredde ikke være til gene for andre gravsteder.
Hvor gravstederne udlægges som græsarealer, varetager kirkegårdens personale vedligeholdelsen.

Gravstedernes vedligeholdelse

Gravstedsejer har pligt til at sørge for at holde gravstedet i sømmelig stand, så det til enhver tid er kirkegården værdig. Det kræver et besøg på kirkegården med ca. 3 ugers mellemrum i sommerhalvåret. På kirkegården er der opstillet skraldespande til sortering af affald. Der findes ligeledes rive og vandkande som er til brug for renholdelse af gravsteder. Der vil være lukket for vandet i perioder med risiko for frost.

Renholdelse

Gravstedsejer kan lave en aftale med graveren om renholdelse. Aftalen indeholder pleje og renhold. Afregningen for denne ydelse skal ske årligt.

Legataftale

Gravstedsejer kan lave en legataftale med graveren om vedligeholdelse. Aftalen indeholder udover pleje og renhold; fornyelse af udgåede flerårige planter, opretning efter jordsætning, supplering af perlegrus, rensning af gravminde.
Ydelserne afregnes med en af provstiudvalgets fastsatte takst. Et legat tegnes for min. 5 år. LINK TIL PRISLISTE

Kistegravsted

Gravstedernes størrelse varierer, men ifølge retnings linjerne bestræbes målene på en kistegravplads at være min. 250 x 120 cm. Gravstedet kan indeholde så mange gravpladser, som man har behov for.

Urnegravsted

Gravstedernes størrelse varierer, men ifølge retnings linjerne bestræbes målene på en urnegravplads at være min. 125 x 125 cm. Gravstedet kan indeholde så mange gravpladser, som man har behov for.

Skilte
Markering for vedligeholdelse kontrolleres at de er på plads på gravsted.

Vaser
Vaser, der ikke er i brug, samles ved vandposten. Nedgravede vaser, der ikke er i brug, tømmes og vendes. Kontrolleres om de er under græs niveau.

Buketter, kranse m.m.
Visne blomster fjernes.

Kirkegårdslys
Nedbrændte lys fjernes.

Anlæg
Stenkanter tilses og rettes evt. op. Ved jordsænkning og større skader meddeles dette til gravstedsejeren.

Gravminde
Gravmindet holdes synligt og fejes fri for blade m.m. Bevoksning beskæres så fronten er synlig.

Blomsterbed
Jorden løsnes, luges og blomsterne tilses. Visne blomster fjernes.

Beplantning
Visne stilke klippes af. Visne planter graves op, og der plantes en tilsvarende plante. Stauder beskæres efter årstid for beskæring.

Gravstedet
Hele gravstedet luges. I perlegrus skuffes til jordoverfladen. Hele gravstedet rives pænt. Hækken holdes fri for ukrudt, på begge sider af hækken. Stenkanter og trædesten fejes. Helhedsindtrykket tilses.

Ovenstående bestemmelser er uddrag af ”Kirkegårdsvedtægter for Fraugde Kirkegård”.

Grandækning og plantning af forårs- og sommerblomster

Gravstedsejer har mulighed for at tilkøbe grandækning af gravstedet inden jul. Plantning af forårs- og sommerblomster sker når årstiden og temperaturen er passende. Disse ydelser skal aftales med graveren. Ydelserne afregnes med en af provstiudvalgets fastsatte takst. Afregningen for denne ydelse kan ske årligt eller der kan oprettes et legat på min. 5 år. Link til prisliste.

På Allerup Kirkegård findes der forskellige gravstedsformer:

Traditionelt gravsted

Rundt om kirken findes de traditionelle gravsteder med hæk og gravminder, beregnet for kistebegravelse, urnenedsættelse eller en kombination af begge dele. Gravstedernes størrelse varierer, men ifølge retnings linjerne bestræbes målene på en kistegravplads at være min. 250 x 120 cm. Gravstedet kan indeholde så mange gravpladser, som man har behov for.

Hæk plantes og vedligeholdes af kirkegårdens personale.

Traditionelt urnegravsted

Gravsted med hæk og gravminde, der kun kan anvendes til urnenedsættelse. Gravstedernes størrelse varierer, men ifølge retnings linjerne bestræbes målene på en urnegravplads at være min. 125 x 125 cm. Gravstedet kan indeholde så mange gravpladser, som man har behov for.

Hæk plantes og vedligeholdes af kirkegårdens personale.

Fællesplænen (FA)

Størrelsen af en gravplads for en urne er 50 x 50 cm. Kirkegårdens regler bestemmer, hvor i plænen nedsættelsen af urnen finder sted. Der føres protokol over nedsættelserne.

Plænen må ikke beplantes. Buketter, kranse, lys m.m. henvises til stenen der er rejst for fællesgraven. Fornyelse af gravpladsen kan ikke foretages.

Plænen

Her er indrettet til kistebegravelse, urnenedsættelse eller en kombination af begge dele i plænen, med ret til nedlæggelse af en stenplade på 40 x 40 cm for enkelt gravsteder og 60 x 40 cm for dobbelt gravsteder. Teksten på stenpladen skal indgraveres på langs af stenen. Stenen nedlægges i niveau og foretages af kirkegårdens personale. Buketter må kun sættes i en særlig vase, som kun kan erhverves ved henvendelse til graveren. Kirkegårdens personale sørger for at vasen bliver sat på gravstedet.

Kirkegårdens personale ser sig nødsaget til at flytte yderligere pynt før græsslåning.

Hver enkelt gravplads måler 250 x 150 cm.

Allerup Kirkegård – et fælles ansvar

Allerup menighedsråd ønsker som bestyrere af Allerup Kirkegård, at den skal fremstå som en smuk og fredfyldt mindelund, både for kirkegårdens brugere og gæster.

Kirkegårdens graver og øvrige personale arbejder på, at helhedsindtrykket af kirkegårdens forskellige rum tilgodeses gennem dagligt vedligehold og ved at hjælpe gravstedejere med råd og praktisk hjælp.

Vi er klar over, at det ofte er et følsomt område, da man jo kommer til gravstederne med sorg i sinde. Mange føler trang til at sætte ikke alene blomster, men også lys og andre ”mindeting” på gravene. Det er menighedsrådets opfattelse, at gravpladspynt og anvendelse af lys på gravstederne kan tilgodeses i det omfang, at det har en æstetisk udformning og der anvendes en hensigtsmæssig lyskilde af levende lys.

Vigtigt er det, at gravpladspynten kan indpasses i kirkegårdsmiljøet og ikke forstyrrer helhedsindtrykket.

 

Vedtægter for Allerup Kirkegård - historisk

En gammel version af vedtægterne for Allerup Kirkegård er gemt for eftertiden. Har du lyst til at læse den, kan du åbne dokumentet via linket her.